Moderné riešenia
Moderné riešenia

Potrebné podklady

Podklady , ktoré potrebujete ako prílohu k zadaniu prác architektovi :

 

01. Mapové podklady - list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku /spravidla vo formáte DWG, DGN/.

02. Zadanie v písomnej forme - tzv. lokalitný program, kde definujete požadované navrhované kapacity /u rozsiahlejších projektov sa lokalitný program ďalej spresňuje aj s ohľadom na technologické a prevádzkové požiadavky/.

03. Hydrogeologický prieskum /spravidla postačuje v stupni na stavebné povolenie/.

04. V prípade rekonštrukcie - starý stav, alebo je potrebné zadať zameranie starého stavu.

05. Iné - podľa charakteru stavby, budú vyšpecifikované pri návrhu zmluvy.

06. Písomná objednávka na služby, u rozsiahlejších stavieb zmluva.